ข้อมูลแผนก

  " แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 นับจนถึง พ.ศ.2556 ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 26 ปี

  ปัจจุบันแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และ

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th