Image

ข้อมูลแผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 นับจนถึง พ.ศ.2562 ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 32 ปี ปัจจุบันแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

8

จำนวนครูผู้สอน

-

จำนวนนักเรียน ปวช.

-

จำนวนนักเรียน ปวส.

-

จำนวนห้องเรียน