วิสัยทัศน์

  "สาขางานไฟฟ้าเป็นแหล่งความรู้เฉพาะสาขางานจะมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้

  ทักษะที่ถูกต้อง ตามหลักวิชา สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้"

 พันธกิจ

  - สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้ รับความรู้/ทักษะเท่าเทียมกัน

  - เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

  - ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี/ประพฤติดีได้มีโอกาสเรียนเต็มศักยภาพ

  - จัดการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

  - จัดการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th