ข้อมูลแผนก

  " แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางานไฟฟ้าและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขางานติดตั้งไฟฟ้าในแผนกไฟฟ้ากำลังมีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 11 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังมีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  รระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th