Image

ข้อมูลแผนกช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน  เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางานไฟฟ้า และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขางานติดตั้งไฟฟ้าในแผนกไฟฟ้ากำลังมีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 11 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังมีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

8

จำนวนครูผู้สอน

200

จำนวนนักเรียน ปวช.

80

จำนวนนักเรียน ปวส.

10

จำนวนห้องเรียน