วิสัยทัศน์

  "มุ่งผลิตช่างระดับฝีมือและช่างเทคนิคที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสามารถ

  ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น"

 พันธกิจ

  - จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตรงตามตลาดแรงงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม

  - พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ทักษะ และก้าวทันเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th