ข้อมูลแผนก

  " แผนกวิชาช่างยนต์เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางาน ยานยนต์ มีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 4 ห้องทฤษฎีและ 7 ห้องปฏิบัติการ มีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขางานยานยนต์

  แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[ปวช.]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th