Image

ข้อมูลแผนกช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางาน ยานยนต์ มีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 4 ห้องทฤษฎีและ 7 ห้องปฏิบัติการ มีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

5

จำนวนครูผู้สอน

200

จำนวนนักเรียน ปวช.

80

จำนวนนักเรียน ปวส.

10

จำนวนห้องเรียน