ปรัชญา

  "สร้างนักบัญชี มีคุณธรรม นำไปประยุกต์ใช้ ใฝ่ใจในอาชีพ"

  วิสัยทัศน์

  "มุ่งเน้นผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้มีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข"

  พันธกิจ

  - เสริมสร้างและจัดองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

  - ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากหน่วยงานภายนอก

  - พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th