ข้อมูลแผนก

  "สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย มุ่งผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ รักศรัทธาในงานอาชีพงานบัญชี "

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขางานการบัญชี

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.] ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

  แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.]

  แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ปวส.]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel : 032-520500 ต่อ 327 E-mail : kkwind@kkwind.ac.th