ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาโลหะการ !

 " แผนกโลหะการได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2530 นับจนถึง พ.ศ. 2554 ได้เปิดสอน มาแล้วเป็นเวลา 2554 ปี ปัจจุบัน แผนกโลหะการมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขางานเชื่อมโลหะ "

กิจกรรมสาขาวิชาโลหะการ

วิสัยทัศน์

"แผนกวิชาโลหะการเป็นแหล่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน สามารถไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้"

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตรงตามตลาดแรงงานควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่