ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลักสูตรระยะสั้น !

 " หลักสูตรระยะสั้น "

กิจกรรม หลักสูตรระยะสั้น

ปรัชญา(PHILOSOPHY)

"เรียนง่าย รายได้ดี มีงานทำ "

วิสัยทัศน์(VISION)

"หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแหล่งการเรียนรู้และฝึกอบรมอาชีพ ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม "

พันธกิจ(MISSION)

  • ให้บริการด้านวิชาชีพ จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นในระบบการสอนสร้างโอกาสด้านวิชาชีพให้กับปะชาชน
  • สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  • ประชาชนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้