ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีเกี่ยวกับ สาขาวิชาการตลาด !

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาการตลาด

"สาขาวิชาการตลาดได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543 นับจนถึง พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการตลาด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ในระบบทวิภาคี โดยทำความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ "