ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด !

 " สาขาวิชาการตลาดได้เปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543 นับจนถึง พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการตลาด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด ในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดสอน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก ในระบบทวิภาคี โดยทำความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์อ "

กิจกรรมสาขาวิชาการตลาด

ปรัชญา

"รอบรู้งานขาย ใส่ใจการตลาด เปรื่องปราชญ์วิทยา ใฝ่หาคุณธรรม"

วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพตามสมรรถนะสาขาวิชาการตลาด มีความสามารถตรงตามความหมายของตลาดแรงงาน มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ และความสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข"

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาด้านการตลาดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานด้านการตลาด