ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีเกี่ยวกับ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ !

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

"แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 นับจนถึง พ.ศ.2556 ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 26 ปี ปัจจุบันแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขางานอิเ้ล็กทรอนิกส์ และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ "