ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ !

 " แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 นับจนถึง พ.ศ.2556 ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 26 ปี ปัจจุบันแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ "

กิจกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และตามมาตรฐานการศึกษา"

พันธกิจ

  • จัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จริยธรรม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี