ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง !

วิสัยทัศน์

"สาขางานไฟฟ้าเป็นแหล่งความรู้เฉพาะสาขางานจะมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้/ทักษะที่ถูกต้อง ตามหลักวิชา สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้"

พันธกิจ

  • สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้าทุกคนมีโอกาสได้ รับความรู้/ทักษะเท่าเทียมกัน
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี/ประพฤติดีได้มีโอกาสเรียนเต็มศักยภาพ
  • จัดการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ/สถานประกอบการและชุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ มีโอกาสได้รับความรู้/ทักษะจากภายนอก