ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง !

ระดับที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
 
 

 
แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) [เปิดดู]
แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) [เปิดดู]