ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีเกี่ยวกับ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง !

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

" แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางานไฟฟ้าและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขางานติดตั้งไฟฟ้าในแผนกไฟฟ้ากำลังมีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 11 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังมีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย "