ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง !

 " แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางานไฟฟ้าและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขางานติดตั้งไฟฟ้าในแผนกไฟฟ้ากำลังมีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 11 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังมีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย "

กิจกรรมสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิสัยทัศน์

"สาขางานไฟฟ้าเป็นแหล่งความรู้เฉพาะสาขางานจะมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้/ทักษะที่ถูกต้อง ตามหลักวิชา สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ "

พันธกิจ

  • สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้าทุกคนมีโอกาสได้รับ ความรู้/ทักษะเท่าเทียมกัน
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี/ประพฤติดีได้มีโอกาสเรียนเต็มศักยภาพ
  • จัดการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ/สถานประกอบการและชุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ มีโอกาสได้รับความรู้/ทักษะจากภายนอก