ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ!

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างและพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

  • เปิดสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ให้มีมาตรฐานพัฒนาตามเทคโนโลยี
  • ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาผู้เรียน
  • ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
  • ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง