ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ !

 " แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์จำนวน 1 ห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด เพื่อสอนในระดับ ปวช. 2 และหลักสูตรระยะสั้น ต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2548 โดยรับนักศึกษาจำนวน 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจนถึงปัจจุบัน "

กิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างและพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

  • เปิดสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ให้มีมาตรฐานพัฒนาตามเทคโนโลยี
  • ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาผู้เรียน
  • ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
  • ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง