ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ !

ระดับที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
 

 
แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) [เปิดดู]
แผนการเรียน ปรับปรุง(2556) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) [เปิดดู]