ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ !

ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติ

ลำดับที่
หมายเลขห้อง
ผู้รับผิดชอบ
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202
ครูสุพร วัฒนประทีป
2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1203
ครูเบญจมาศ รัตนพิทักษ์
3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1214

ครูจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์,ครูวิภาพรรณ หนูช่วย

4
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5303
ครูสมสุข ขำสวัสดิ์, ครูวิรากร ใจเอื้อย
5
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5406
ครจุไรวรรณ รักสมยา