ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคีเกี่ยวกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ !

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

" แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์จำนวน 1 ห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด เพื่อสอนในระดับ ปวช. 2 และหลักสูตรระยะสั้น ต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2548 โดยรับนักศึกษาจำนวน 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจนถึงปัจจุบัน "