ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชายานยนต์ !

 " แผนกวิชาช่างยนต์เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขางาน ยานยนต์ มีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษาทุกคน ทั้งหมด 4 ห้องทฤษฎีและ 7 ห้องปฏิบัติการ มีคณะครูผู้สอนที่คอยให้ความรู้และดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งทุกท่านทุ่มเทและเสียสละในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย "

กิจกรรมสาขาวิชายานยนต์ !

วิสัยทัศน์

"มุ่งผลิตช่างระดับฝีมือและช่างเทคนิคที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสามารถ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น"

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตรงตามตลาดแรงงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม
  • พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ทักษะ และก้าวทันเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่