ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล : ผีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคียินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาการบัญชี !

"สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย มุ่งผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ รักศรัทธาในงานอาชีพงานบัญชี "

กิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี

ปรัชญา

"สร้างนักบัญชี มีคุณธรรม นำไปประยุกต์ใช้ ใฝ่ใจในอาชีพ"

วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นผลิตนักเรียน-นักศึกษาให้มีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง มีความสุข "

พันธกิจ

  • เสริมสร้างและจัดองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากหน่วยงานภายนอก
  • พัฒนาทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน