รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8-10 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายอนิรชิต ม่วงน้อย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8-10 กุมภาพันธ์ 2562
3 สุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8-10 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 3 คน