รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6-10 กุมภาพันธ์ 2562
2 วิชัย ลำดวล ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2562 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 7 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 2 คน