รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 3-11 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายสายัณห์ นวมแหลม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 3-11 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 2 คน