รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายอนิรชิต ม่วงน้อย ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายอนุชาติ แก้วมาลา ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3 นายอภิชาติ สร้อยระย้า ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินให้ครูมีวิทยฐานะชำนาญการ สำนักอำนวยการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 3 คน