รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 26 กุมภาพันธ์ 2562
2 ชัชวาล สีแดง เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
3 ณัฐกานต์ จงไกรจักร์ เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
4 นางสาวธนพร ทองทวี เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
5 นายอภิชาติ สร้อยระย้า เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
6 ประเชียง เหลือน้อย เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
7 ศิวิมล คุ้มรอด เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
8 นางอุษณิษา ยอดพิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 8 คน