รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายโกศล ภิญโญ ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 21 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 1 คน