รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 sirichai bunmatun ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
2 ชยางกูร ไชยวงศ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
3 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
4 นายโกศล ภิญโญ ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
5 นายเฉลย ทรัพย์มา ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
6 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
7 นายสายัณห์ นวมแหลม ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
8 วิชัย ลำดวล ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
9 สุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง บ.เอ็นโซล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
10 นายอุดม หิรัญพันธุ์ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
11 ดานัส สบายใจ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 11 คน