รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 ไกรสร คงคา เข้าร่วมโครงการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการสร้างเครือข่ายผุ้นำด้านยาเสพติด ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ 15-18 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 1 คน