รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นส.ส่งศรี เชาวนะสุนธร ศึกษาดูงานด้านศิลปะ แผนกศิลปโฆษณา 14 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายสายัณห์ นวมแหลม ศึกษาดูงานด้านศิลปะ แผนกศิลปโฆษณา 14 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 2 คน