รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นางสาวแพรทิพย์ แตงอ่อน ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อว่างแผนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายอภิชาติ สร้อยระย้า ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อว่างแผนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 กุมภาพันธ์ 2562
3 มยุรี เกษสถิตย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อว่างแผนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 กุมภาพันธ์ 2562
4 วิชัย ลำดวล ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อว่างแผนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 4 คน