รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายสายัณห์ นวมแหลม ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายอภิชาติ สร้อยระย้า ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
3 ชัชวาล สีแดง ประชุมองคืการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
4 นางสาวธนพร ทองทวี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมนาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบริหารกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
5 นายอนิรชิต ม่วงน้อย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมนาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบริหารกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 5 คน