รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายเจริญ ธรรมชาติ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ุ R และวงดนตรีสากลคนพันธ์ุ R ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
2 นายเฉลย ทรัพย์มา อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
3 นายสายัณห์ นวมแหลม อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 3 คน