รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 ชยางกูร ไชยวงศ์ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
2 ชัชวาล สีแดง เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
3 นางสาวโนรี มิตรอารีย์ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
4 ?????????????????????????????? ??????????????????????? เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
5 นายโกศล ภิญโญ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
6 นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
7 นายสายัณห์ นวมแหลม เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 6-11 กุมภาพันธ์ 2562
8 นายอุดม หิรัญพันธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
9 นายอภิชาติ สร้อยระย้า ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลและการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวน รวม 9 คน