รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 25 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 ดานัส สบายใจ จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
2 นส.ส่งศรี เชาวนะสุนธร จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
3 นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
4 นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
5 นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
6 นายอนุชาติ แก้วมาลา จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
7 ประเชียง เหลือน้อย จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
8 พรพรรณ ดอกจันทร์ จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
9 ภูริตา แสงสุริยา จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
10 รัชนิดา เกิดแก้ว จัดกิจกรรมในงาน เปิดรั่ว "เล่าขาน" เปิดบ้าน "ป่าเด็ง" โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 25 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 10 คน