รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 ชัชวาล สีแดง เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24-28 มกราคม 2562
2 นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24-28 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 2 คน