รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 23 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นางศิริ สุขนาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักอำนวยการ 23-26 มกราคม 2562
2 นางสาวธนพร ทองทวี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักอำนวยการ 23-26 มกราคม 2562
3 นายสายัณห์ นวมแหลม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักอำนวยการ 23,26 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 3 คน