รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 23 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นางศิริ สุขนาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักอำนวยการ 23-26 มกราคม 2562
2 นางสาวธนพร ทองทวี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักอำนวยการ 23-26 มกราคม 2562
3 นายสายัณห์ นวมแหลม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจ่าย การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักอำนวยการ 23,26 มกราคม 2562
4 นายอภิชาติ สร้อยระย้า เป็นคณะผู้บังคับการค่ายย่อย 1-4 ของหมู่บ้านอาชีวศึกษา 2 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 23-25 มกราคม 2562
5 ชัชวาล สีแดง ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
6 นายสายัณห์ นวมแหลม ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
7 นายอภิชาติ สร้อยระย้า ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1-6 กุมภาพันธ์ 2562
8 นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ "Seacon War of Steet 2018" ครั้งที่ 4 บริษัทซีคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 23-27 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 8 คน