รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 ไกรสร คงคา ประชุมเวทีสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สดใหม่ในโครงการหนุนเสริมคนอาชีวอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 22-24 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 1 คน