รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายอนิรชิต ม่วงน้อย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 20-25 มกราคม 2562
2 รอฮายา หะเล๊าะ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 20-25 มกราคม 2562
3 นายชัยทัต โชติช่วง เข้าร่วมสังเกตการณ์และประสานการปฏิบัติการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราบที่ 15 19-23 มกราคม 2562
4 นายอภิชาติ สร้อยระย้า จัดทำสรุปรายงานการประชุมสภาพปัญหาและแนวทางแผนงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 20-22 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 4 คน