รายงานข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ด้วยระบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลบันทึก ณ วันที่ 20 มกราคม 2562

ลำดับ บุคลากร เรื่องที่ไปราชการ สถานที่ ระยะเวลา
1 นายสายัณห์ นวมแหลม เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 20 , 25 มกราคม 2562
2 นายอุดม หิรัญพันธุ์ จัดเตรียมค่ายงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 20-21 มกราคม 2562
มีจำนวน รวม 2 คน