วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
เลือกบุคลากร
 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลการไปราชการของบคุลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ ...... นางสาวธาริณี เย็นทั่ว .......... จำนวนชั่วโมงสอน .............. คาบ/สัปดาห์
ปฏิบัติหน้าที่ ...... .....
 
ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่องที่ไปราชการ สถานที่จัด ระหว่างวันที่ เวลา หน่วยงานที่จัด