กรุณาเลือกวันที่
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลการไปราชการของบคุลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ลำดับ ชื่อบุคลากร จำนวนครั้งที่ไปราชการ หมายเหตุ
1. Komkai yibpradit 0 ครั้ง
2. sirichai bunmatun 0 ครั้ง
3. Yang Jiali 0 ครั้ง
4. กมลพร แซ่ลิ้ม 0 ครั้ง
5. กฤณ ชัยพัฒน์ 0 ครั้ง
6. กิติยา ส้มเกลี้ยง 0 ครั้ง
7. กู้เกียรติ ดวงพลพรม 0 ครั้ง
8. เกศินี มุ่งหมาย 0 ครั้ง
9. ไกรสร คงคา 0 ครั้ง
10. ขวัญหทัย มาสวัสดิ์ 0 ครั้ง
11. จามจุรีย์ มั่นคง 0 ครั้ง
12. จุไรวรรณ รักสมยา 0 ครั้ง
13. ชไมพร คอนสลัด 0 ครั้ง
14. ชยางกูร ไชยวงศ์ 0 ครั้ง
15. ชัชวาล สีแดง 0 ครั้ง
16. ชุมพร อมรพฤทธิ์ 0 ครั้ง
17. ไชยา สำราญราษฎร์ 0 ครั้ง
18. ฐานิดา มั่นคง 0 ครั้ง
19. ณัฐกานต์ จงไกรจักร์ 0 ครั้ง
20. ณัฐพล พงษ์พิมพ์ 0 ครั้ง
21. ดานัส สบายใจ 0 ครั้ง
22. น.ส.สุคนธีร์ นาคายน 0 ครั้ง
23. นภัสมณี สถิตายุธ 0 ครั้ง
24. นริศรา หินทอง 0 ครั้ง
25. นฤมล ครึกครื้น 0 ครั้ง
26. นส.ส่งศรี เชาวนะสุนธร 0 ครั้ง
27. นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ 0 ครั้ง
28. นางเฉลียว หงส์โรจนภาคย์ 0 ครั้ง
29. นางณวพร คงทวี 0 ครั้ง
30. นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ 0 ครั้ง
31. นางศิริ สุขนาน 0 ครั้ง
32. นางสาว วนาริน แก้วเมืองเพชร 0 ครั้ง
33. นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล 0 ครั้ง
34. นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง 0 ครั้ง
35. นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล 0 ครั้ง
36. นางสาวจันทรา สุทธิกรณ์ 0 ครั้ง
37. นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์ 0 ครั้ง
38. นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง 0 ครั้ง
39. นางสาวธนพร ทองทวี 0 ครั้ง
40. นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 0 ครั้ง
41. นางสาวแพรทิพย์ แตงอ่อน 0 ครั้ง
42. นางสาวภคอร กรประเสริฐ 0 ครั้ง
43. นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล 0 ครั้ง
44. นางสาวยุวดี มณีจารุบวร 0 ครั้ง
45. นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์ 0 ครั้ง
46. นางสาววรรณวิมล สุระ 0 ครั้ง
47. นางสุพร วัฒนประทีป 0 ครั้ง
48. นางสุวรรณา บุญเมือง 0 ครั้ง
49. นางสุวรรณา บุญเมือง 0 ครั้ง
50. นางอุษณิษา ยอดพิจิตร 0 ครั้ง
51. นายโกศล ภิญโญ 0 ครั้ง
52. นายเจริญ ธรรมชาติ 0 ครั้ง
53. นายเฉลย ทรัพย์มา 0 ครั้ง
54. นายชัยทัต โชติช่วง 0 ครั้ง
55. นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ 0 ครั้ง
56. นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ 0 ครั้ง
57. นายสถาพร เนินทราย 0 ครั้ง
58. นายสันติ ดำมุสิก 0 ครั้ง
59. นายสายัณห์ นวมแหลม 0 ครั้ง
60. นายอนิรชิต ม่วงน้อย 0 ครั้ง
61. นายอนุชาติ แก้วมาลา 0 ครั้ง
62. นายอภิชาติ สร้อยระย้า 0 ครั้ง
63. นายอุดม หิรัญพันธุุ์ 0 ครั้ง
64. นุชนาถ ยิ่งยง 0 ครั้ง
65. บวรภัค กลิ่นสน 0 ครั้ง
66. ประกิจ ธรรมนิทัศนา 0 ครั้ง
67. ประเชียง เหลือน้อย 0 ครั้ง
68. ปัญญา หนูน้อย 0 ครั้ง
69. ผุสดี ชัยพัฒน์ 0 ครั้ง
70. พรเพ็ญ สำราญราษฎร์ 0 ครั้ง
71. ภาวิณีย์ ทับล้อม 0 ครั้ง
72. ภูริตา แสงสุริยา 0 ครั้ง
73. มยุรี เกษสถิตย์ 0 ครั้ง
74. ยุวนิตย์ ศรศิลป์ 0 ครั้ง
75. รอฮายา หะเล๊าะ 0 ครั้ง
76. รัชนิดา เกิดแก้ว 0 ครั้ง
77. รุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น 0 ครั้ง
78. วรรณวิมล ไววุฒิ 0 ครั้ง
79. วาทินี รอดผล 0 ครั้ง
80. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย 0 ครั้ง
81. วิชัย ลำดวล 0 ครั้ง
82. วิระพล มูลสิน 0 ครั้ง
83. วุฒิพงษ์ ทองพีระ 0 ครั้ง
84. ศิรินภา ศรีศิริเล็ก 0 ครั้ง
85. ศิวิมล คุ้มรอด 0 ครั้ง
86. สมสุข ขำสวัสดิ์ 0 ครั้ง
87. สโรฏญา เอี่ยมเจริญ 0 ครั้ง
88. สุณิสา สุวรรณเกิด 0 ครั้ง
89. สุทธิศักดิ์ หวานสนิท 0 ครั้ง
90. สุพาลัย ปัญญาศานติ 0 ครั้ง
91. สุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 0 ครั้ง
92. อรอนงค์ ลำดวล 0 ครั้ง
93. อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ 0 ครั้ง
94. อัญมณี อุทรักษ์ 0 ครั้ง
95. อำพร ประทุมวัน 0 ครั้ง
96. อำพล ทองบาง 0 ครั้ง
97. เอ็ก หงส์โรจนภาคย์ 0 ครั้ง