กรุณาเลือกวันที่
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลการไปราชการของบคุลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ลำดับ ชื่อบุคลากร จำนวนครั้งที่ไปราชการ หมายเหตุ
1. Komkai yibpradit 0 ครั้ง
2. sirichai bunmatun 0 ครั้ง
3. Yang Jiali 0 ครั้ง
4. กมลพร แซ่ลิ้ม 0 ครั้ง
5. กฤณ ชัยพัฒน์ 0 ครั้ง
6. กิติยา ส้มเกลี้ยง 0 ครั้ง
7. กู้เกียรติ ดวงพลพรม 0 ครั้ง
8. เกศินี มุ่งหมาย 0 ครั้ง
9. ไกรสร คงคา 0 ครั้ง
10. ขวัญหทัย มาสวัสดิ์ 0 ครั้ง
11. จามจุรีย์ มั่นคง 0 ครั้ง
12. จุไรวรรณ รักสมยา 0 ครั้ง
13. ชไมพร คอนสลัด 0 ครั้ง
14. ชยางกูร ไชยวงศ์ 0 ครั้ง
15. ชัชวาล สีแดง 0 ครั้ง
16. ชุมพร อมรพฤทธิ์ 0 ครั้ง
17. ไชยา สำราญราษฎร์ 0 ครั้ง
18. ฐานิดา มั่นคง 0 ครั้ง
19. ณัฐกานต์ จงไกรจักร์ 0 ครั้ง
20. ณัฐพล พงษ์พิมพ์ 0 ครั้ง
21. ดานัส สบายใจ 0 ครั้ง
22. ทัตกิตติ์ ชาติสุวรรณ 0 ครั้ง
23. น.ส.สุคนธีร์ นาคายน 0 ครั้ง
24. นภัสมณี สถิตายุธ 0 ครั้ง
25. นริศรา หินทอง 0 ครั้ง
26. นฤมล ครึกครื้น 0 ครั้ง
27. นส.ส่งศรี เชาวนะสุนธร 0 ครั้ง
28. นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ 0 ครั้ง
29. นางเฉลียว หงส์โรจนภาคย์ 0 ครั้ง
30. นางณวพร คงทวี 0 ครั้ง
31. นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ 0 ครั้ง
32. นางศิริ สุขนาน 0 ครั้ง
33. นางสาว วนาริน แก้วเมืองเพชร 0 ครั้ง
34. นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล 0 ครั้ง
35. นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง 0 ครั้ง
36. นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล 0 ครั้ง
37. นางสาวจันทรา สุทธิกรณ์ 0 ครั้ง
38. นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์ 0 ครั้ง
39. นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง 0 ครั้ง
40. นางสาวธนพร ทองทวี 0 ครั้ง
41. นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 0 ครั้ง
42. นางสาวแพรทิพย์ แตงอ่อน 0 ครั้ง
43. นางสาวภคอร กรประเสริฐ 0 ครั้ง
44. นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล 0 ครั้ง
45. นางสาวยุวดี มณีจารุบวร 0 ครั้ง
46. นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์ 0 ครั้ง
47. นางสาววรรณวิมล สุระ 0 ครั้ง
48. นางสุพร วัฒนประทีป 0 ครั้ง
49. นางสุวรรณา บุญเมือง 0 ครั้ง
50. นางสุวรรณา บุญเมือง 0 ครั้ง
51. นางอุษณิษา ยอดพิจิตร 0 ครั้ง
52. นายโกศล ภิญโญ 0 ครั้ง
53. นายเจริญ ธรรมชาติ 0 ครั้ง
54. นายเฉลย ทรัพย์มา 0 ครั้ง
55. นายชัยทัต โชติช่วง 0 ครั้ง
56. นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล 0 ครั้ง
57. นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ 0 ครั้ง
58. นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ 0 ครั้ง
59. นายสถาพร เนินทราย 0 ครั้ง
60. นายสันติ ดำมุสิก 0 ครั้ง
61. นายสายัณห์ นวมแหลม 0 ครั้ง
62. นายอนิรชิต ม่วงน้อย 0 ครั้ง
63. นายอนุชาติ แก้วมาลา 0 ครั้ง
64. นายอภิชาติ สร้อยระย้า 0 ครั้ง
65. นายอุดม หิรัญพันธุ์ 0 ครั้ง
66. นุชนาถ ยิ่งยง 0 ครั้ง
67. บวรภัค กลิ่นสน 0 ครั้ง
68. ประกิจ ธรรมนิทัศนา 0 ครั้ง
69. ประเชียง เหลือน้อย 0 ครั้ง
70. ปัญญา หนูน้อย 0 ครั้ง
71. ผุสดี ชัยพัฒน์ 0 ครั้ง
72. พรเพ็ญ สำราญราษฎร์ 0 ครั้ง
73. ภาวิณีย์ ทับล้อม 0 ครั้ง
74. ภูริตา แสงสุริยา 0 ครั้ง
75. มยุรี เกษสถิตย์ 0 ครั้ง
76. ยุวนิตย์ ศรศิลป์ 0 ครั้ง
77. รอฮายา หะเล๊าะ 0 ครั้ง
78. รัชนิดา เกิดแก้ว 0 ครั้ง
79. รุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น 0 ครั้ง
80. วรรณวิมล ไววุฒิ 0 ครั้ง
81. วาทินี รอดผล 0 ครั้ง
82. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย 0 ครั้ง
83. วิชัย ลำดวล 0 ครั้ง
84. วิระพล มูลสิน 0 ครั้ง
85. วุฒิพงษ์ ทองพีระ 0 ครั้ง
86. ศิรินภา ศรีศิริเล็ก 0 ครั้ง
87. ศิวิมล คุ้มรอด 0 ครั้ง
88. สมสุข ขำสวัสดิ์ 0 ครั้ง
89. สโรฏญา เอี่ยมเจริญ 0 ครั้ง
90. สุณิสา สุวรรณเกิด 0 ครั้ง
91. สุทธิศักดิ์ หวานสนิท 0 ครั้ง
92. สุพาลัย ปัญญาศานติ 0 ครั้ง
93. สุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 0 ครั้ง
94. อรอนงค์ ลำดวล 0 ครั้ง
95. อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ 0 ครั้ง
96. อัญมณี อุทรักษ์ 0 ครั้ง
97. อำพร ประทุมวัน 0 ครั้ง
98. อำพล ทองบาง 0 ครั้ง
99. เอ็ก หงส์โรจนภาคย์ 0 ครั้ง