กรุณาเลือกวันที่
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ข้อมูลการไปราชการของบคุลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ลำดับ ชื่อบุคลากร จำนวนครั้งที่ไปราชการ หมายเหตุ
1. Komkai yibpradit 0 ครั้ง
2. Liu Xiang 0 ครั้ง
3. sirichai bunmatun 0 ครั้ง
4. Yang Jiali 0 ครั้ง
5. กมลพร แซ่ลิ้ม 0 ครั้ง
6. กฤณ ชัยพัฒน์ 0 ครั้ง
7. กิติยา ส้มเกลี้ยง 0 ครั้ง
8. กู้เกียรติ ดวงพลพรม 0 ครั้ง
9. เกศินี มุ่งหมาย 0 ครั้ง
10. ไกรสร คงคา 0 ครั้ง
11. ขวัญหทัย มาสวัสดิ์ 0 ครั้ง
12. จามจุรีย์ มั่นคง 0 ครั้ง
13. จุไรวรรณ รักสมยา 0 ครั้ง
14. ชไมพร คอนสลัด 0 ครั้ง
15. ชยางกูร ไชยวงศ์ 0 ครั้ง
16. ชัชวาล สีแดง 0 ครั้ง
17. ชุมพร อมรพฤทธิ์ 0 ครั้ง
18. ไชยา สำราญราษฎร์ 0 ครั้ง
19. ฐานิดา มั่นคง 0 ครั้ง
20. ณัฐกานต์ จงไกรจักร์ 0 ครั้ง
21. ณัฐพล พงษ์พิมพ์ 0 ครั้ง
22. ดานัส สบายใจ 0 ครั้ง
23. ทัตกิตติ์ ชาติสุวรรณ 0 ครั้ง
24. น.ส.สุคนธีร์ นาคายน 0 ครั้ง
25. นภัสมณี สถิตายุธ 0 ครั้ง
26. นริศรา หินทอง 0 ครั้ง
27. นฤมล ครึกครื้น 0 ครั้ง
28. นส.ส่งศรี เชาวนะสุนธร 0 ครั้ง
29. นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ 0 ครั้ง
30. นางเฉลียว หงส์โรจนภาคย์ 0 ครั้ง
31. นางณวพร คงทวี 0 ครั้ง
32. นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ 0 ครั้ง
33. นางศิริ สุขนาน 0 ครั้ง
34. นางสาว วนาริน แก้วเมืองเพชร 0 ครั้ง
35. นางสาวกัณฐิกา เพ็ชรกุล 0 ครั้ง
36. นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง 0 ครั้ง
37. นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล 0 ครั้ง
38. นางสาวจันทรา สุทธิกรณ์ 0 ครั้ง
39. นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์ 0 ครั้ง
40. นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง 0 ครั้ง
41. นางสาวธนพร ทองทวี 0 ครั้ง
42. นางสาวธาริณี เย็นทั่ว 0 ครั้ง
43. นางสาวโนรี มิตรอารีย์ 0 ครั้ง
44. นางสาวแพรทิพย์ แตงอ่อน 0 ครั้ง
45. นางสาวภคอร กรประเสริฐ 0 ครั้ง
46. นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล 0 ครั้ง
47. นางสาวยุวดี มณีจารุบวร 0 ครั้ง
48. นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์ 0 ครั้ง
49. นางสาววรรณวิมล สุระ 0 ครั้ง
50. นางสาววัลลภา พรมเขียน 0 ครั้ง
51. นางสุพร วัฒนประทีป 0 ครั้ง
52. นางสุวรรณา บุญเมือง 0 ครั้ง
53. นางสุวรรณา บุญเมือง 0 ครั้ง
54. นางอุษณิษา ยอดพิจิตร 0 ครั้ง
55. นายโกศล ภิญโญ 0 ครั้ง
56. นายเจริญ ธรรมชาติ 0 ครั้ง
57. นายเฉลย ทรัพย์มา 0 ครั้ง
58. นายชัยทัต โชติช่วง 0 ครั้ง
59. นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล 0 ครั้ง
60. นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ 0 ครั้ง
61. นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ 0 ครั้ง
62. นายสถาพร เนินทราย 0 ครั้ง
63. นายสันติ ดำมุสิก 0 ครั้ง
64. นายสายัณห์ นวมแหลม 0 ครั้ง
65. นายสุพจน์ สินจันทร์ 0 ครั้ง
66. นายอนวัช เผ่าวิจารณ์ 0 ครั้ง
67. นายอนิรชิต ม่วงน้อย 0 ครั้ง
68. นายอนุชาติ แก้วมาลา 0 ครั้ง
69. นายอภิชาติ สร้อยระย้า 0 ครั้ง
70. นายอุดม หิรัญพันธุ์ 0 ครั้ง
71. นุชนาถ ยิ่งยง 0 ครั้ง
72. บวรภัค กลิ่นสน 0 ครั้ง
73. ประกิจ ธรรมนิทัศนา 0 ครั้ง
74. ประเชียง เหลือน้อย 0 ครั้ง
75. ประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง 0 ครั้ง
76. ปัญญา หนูน้อย 0 ครั้ง
77. ผุสดี ชัยพัฒน์ 0 ครั้ง
78. พรพรรณ ดอกจันทร์ 0 ครั้ง
79. พรเพ็ญ สำราญราษฎร์ 0 ครั้ง
80. ภาวิณีย์ ทับล้อม 0 ครั้ง
81. ภูริตา แสงสุริยา 0 ครั้ง
82. มยุรี เกษสถิตย์ 0 ครั้ง
83. ยุวนิตย์ ศรศิลป์ 0 ครั้ง
84. รอฮายา หะเล๊าะ 0 ครั้ง
85. รัชนิดา เกิดแก้ว 0 ครั้ง
86. รุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น 0 ครั้ง
87. วรรณวิมล ไววุฒิ 0 ครั้ง
88. วาทินี รอดผล 0 ครั้ง
89. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย 0 ครั้ง
90. วิชัย ลำดวล 0 ครั้ง
91. วิระพล มูลสิน 0 ครั้ง
92. วุฒิพงษ์ ทองพีระ 0 ครั้ง
93. ศิรินภา ศรีศิริเล็ก 0 ครั้ง
94. ศิวิมล คุ้มรอด 0 ครั้ง
95. สมสุข ขำสวัสดิ์ 0 ครั้ง
96. สโรฏญา เอี่ยมเจริญ 0 ครั้ง
97. สุณิสา สุวรรณเกิด 0 ครั้ง
98. สุทธิศักดิ์ หวานสนิท 0 ครั้ง
99. สุทิศา แจ่มจำรัส 0 ครั้ง
100. สุพาลัย ปัญญาศานติ 0 ครั้ง
101. สุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 0 ครั้ง
102. อรอนงค์ ลำดวล 0 ครั้ง
103. อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ 0 ครั้ง
104. อัญมณี อุทรักษ์ 0 ครั้ง
105. อำพร ประทุมวัน 0 ครั้ง
106. อำพล ทองบาง 0 ครั้ง
107. เอ็ก หงส์โรจนภาคย์ 0 ครั้ง