:: ACTIVITY NEWS (ข่าวกิจกรรม)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวกิจกรรม
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 01 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ด้วยแผนกวิชาการบัญชีได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนได้จัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 - 16.30 ห้องโถุงอาคาร 5 อาค..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ด้วยแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำกิจกรรมการตั้งครรภ์ก่อนวันเรียน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 1..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ด้วยแผนกบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ในวันที 24 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 ณ ห้องโถงอาคาร 5 อาคารกาญจ..more info
แผนกวิชา : การขาย
หัวข้อข่าว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา

วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ชมรมวิชาชีพการตลาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียน นัก..more info