:: ACTIVITY NEWS (ข่าวกิจกรรม)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวกิจกรรม
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ชมรมวิชาชีพการบัญชีได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย เวลา 14.30 - 16.30 ณ ห้องโถง..more info
แผนกวิชา : องค์การวิชาชีพ
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพการตลาด ได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมถนนคนเดินคนวังไกล

วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการตลาด ได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมถนนคนเดินคนวังไกล ขึ้นในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโถง..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชมรมวิชาชีพการบัญชีได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิการยน 2561 กิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน เวลา 14.30 - 16.30 ณ ห้องโถงอาค..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชมรมวิชาชีพการบัญชีได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิการยน 2561 กิจกรรมการประกวดการทำกระทง เวลา 13.30 - 16.30 ณ ห้อ..more info