:: ACTIVITY NEWS (ข่าวกิจกรรม)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวกิจกรรม
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 06 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
เนื่องด้วยแผนกบัญชีได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แผนกบัญชีได้จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษากิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 - 16.30 ณ ห้องโถงอาคาร 5..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการมัคคุเทศน์น้อย

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แผนกการบัญชีได้จัดโครงการมัคคุเทศน์น้อยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 - 16.30 ณ ห้องโถงอาคาร 5..more info
แผนกวิชา : บัญชี
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาจิต

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แผนกบัญชีได้จัดโครงการพัฒนาจิต ขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถงอาคาร 5 เวลา 14.30 - 16.30 ขอเชิญสมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพีรงกัน..more info