:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา น้ำปรุงสามรสจากฝักข้าว
 
 
 
รายละเอียด : โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา น้ำปรุงสามรสจากฝักข้าว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนั้น ได้ให้การสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำหริ เพื่อต้องการให้ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกเป็นสถานที่ทำการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่เกษตรกรบริเวณศูนย์ ตลอดจนถึงเกษตรกรทั่วไปใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงนั้นรักบ้านเกิด มีความรักในอาชีพเกษตรกรตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น้ำปรุงสามรสจากฟักข้าว สามารถใช้เป็นน้ำปรุงรสในการประกอบอาหาร อาทิเช่น หมี่กรอบทรงเครื่อง ปลาราดพริก ไข่ลูกเขย และน้ำจิ้มลูกชิ้น โดยผลิตขึ้นมาเพื่อสามารถทำเมนูต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกสบาย ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำปรุงสามรสจากฟักข้าวเป็นพืชผลทางการเกษตรในโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก ที่หาได้ง่ายสะอาดและปลอดสารพิษ เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร สามารถประหยัดเวลา และด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจากสูตรผสมของน้ำปรุงที่ลงตัว
 
ลงวันที่ : เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561